KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi(bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır),Büyükdere Cad. No. 255, Nurol Plaza A Blok, Maslak 34398 Sarıyer / İSTANBUL adresinde mukim TDB Sigorta ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi (bundan böyle “TDB” olarak anılacaktır) ile www.tdbsigorta.com (“Website”) adlı internet sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden yaralanan kişi (bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki hüküm ve koşullarda akdedilmiştir.

TDB ve Müşteri bundan böyle birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

Müşteri, işbu Sözleşmeyi onaylayarak Sözleşmenin tüm hükümlerini okuyup anladığını ve işbu hükümleri kabul ettiğini beyan eder.

2. TANIMLAR

İşbu Sözleşmede yer alan;

Müşteri, Website’de sunulan hizmetlerden faydalanan gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

TDB, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu, 27.05.2015 Tarih ve 29368 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği ile sair mevzuat çerçevesinde sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak isteyen müşterileri temsil eden, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak ve teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeterek sözleşmelerin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürüten ve gerektiğinde sözleşmelerin uygulanmasında veya tazminatın tahsilinde müşterilere yardımcı olan, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen ruhsat çerçevesinde faaliyet gösteren brokeri,

Sözleşme, işbu Kullanıcı Sözleşmesini,

Website, TDB’nin brokerlik faaliyetlerini gerçekleştirdiği, kendisine ait olan www.tdbsigorta.com adlı internet sitesini, ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşmede, TDB’nin Website üzerinden sağlayacağı hizmetlere ilişkin esaslar ile Tarafların hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. İşbu Sözleşme çerçevesinde sağlanan hizmetlerden yararlanabilmek için kişinin fiil ehliyetine sahip olması gerekmektedir. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar ancak yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabilecektir. Müşteri, Website üzerinden kendisi yahut başkası adına sigorta talebinde bulunabilir, diğer hizmetlerden faydalanabilir.

4.2. TDB, işbu Sözleşme uyarınca Website üzerinden sağlanacak hizmetler ile ilgili mevzuat çerçevesinde brokerlik hizmetivermekle yükümlüdür. Müşteri ile sigorta şirketleri arasında akdedilen sigorta sözleşmelerine ilişkin tüm hak ve borçlar söz konusu sözleşmenin tarafları bakımından bağlayıcı olup, TDB bu nedenle herhangi bir borç yahut yükümlülük altına girmemektedir.

4.3. Müşteri, sigorta teminatının, primin peşin olarak veya taksitle ödeniyorsa ilk taksitin ödenmesi ile başladığını ve poliçe özel ve genel şartlarındaki koşullarla geçerli olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.

4.4. Sigorta ürünlerine ilişkin Website’de yer alan bilgiler genel nitelikte olup tüm bilgileri içermemektedir. Söz konusu ürünlere ilişkin detaylı bilgiye, bilgilendirme formu ile poliçe özel ve genel şartlarından ulaşılabilecektir.

4.5. TDB’den yazılı izin alınmaksızın, herhangi bir sitenin linki Website üzerinden paylaşılamayacağı gibi Website’deki herhangi bir bilginin yahut Website’nin herhangi bir bölümünün başka bir internet sitesinde kullanılması (hyperlink vb. yollarla) mümkün değildir.

4.6. Website üzerinden verilen başka internet sitelerine ait linklerin içeriğine, söz konusu site üzerinden sağlanan mal ve hizmetlere ve/veya burada yer alan taahhütlere ilişkin olarak TDB’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu linkin Website üzerinden paylaşılması, TDB’nin herhangi bir borç yahut taahhüt altına girdiği ya da internet sitesinin içeriğini onayladığı şeklinde yorumlanamaz.

4.7. TDB, aksini belirtmediği müddetçe, Website’nin kullanımına, içerisindeki bilgi ve materyallere yahut fonksiyonuna ilişkin olarak sarih veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamakta ve/veya garanti vermemektedir.

4.8. Müşteri, hiçbir şekilde hukuka aykırı şekilde menfaat elde etmek adına yalan beyanda bulunmayacak, gerçek ad veya unvan, adres, telefon numarası, geçerli kredi kartı bilgileri ile Website üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanabilmek için gerekli olan diğer bilgileri sisteme girecek, söz konusu bilgilerin yanlış yahut eksik olmaması adına gerekli özen ve dikkati gösterecektir. Sisteme girilen bilgilerin yanlış yahut eksik olmasından kaynaklanan tüm sorumluluk Müşteri’ye aittir.

4.9. Müşteri, Website’yi ve/veya üzerinden sağlanan hizmetleri hukuka, iyi niyet kurallarına ve/veya yasa dışı amaçlara yönelik olarak kullanmayacak, her türlü yasal mevzuata uygun şekilde hareket edecektir. Müşteri, hukuka, yasaya ve/veya iyiniyet kurallarına aykırı davranışlarından kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. Müşteri, Websitesi üzerindeki hizmetlerden kendi rızasıyla faydalandığını ve hizmetlere ilişkin ödeme yaparken her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu, kendi kusur ve ihmali sebebiyle hatalı bir ödeme işlemi yapması halinde buna ilişkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını, bu konuda TDB’nin hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. Müşteri, satın alınan sigorta ürününe ilişkin tahsilatın yapılacağı kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız olarak kullanılması ve/veya ele geçirilmesi halinde, durumu TDB’yeve ilgili sigorta şirketine bildirecektir. Aksi durumda, sigorta şirketlerinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun temerrüde ilişkin hükümleri çerçevesinde Müşteri aleyhine işlem yapması söz konusu olabilecektir.

4.12. TDB, Müşteri tarafından verilen ve Website üzerinde yer alan bilgi ve belgelerin içeriğinin doğru, güvenilir ve/veya hukuka uygun olduğunu araştırmakla yükümlü olmayıp, söz konusu hususlara ilişkin herhangi bir garanti vermemektedir. Anılan bilgi ve belgelerin kullanılmasından kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan TDB sorumlu olmayacaktır.

4.13. TDB, kötü amaçlı yazılımları engellemek üzere gerekli tedbirleri almaktadır. Bununla birlikte, TDB Website üzerindeki materyallerin kötü amaçlı yazılım içermediği hususunda garanti vermemektedir. Müşteri, kötü amaçlı yazılımlardan korunmak amacıyla gerekli tedbirleri almalıdır. TDB, Müşteri’nin Website’yi kullanması, erişimi veya Website’den veri, resim, metin, video vb. materyal indirmesi esnasında kötü amaçlı yazılımlara maruz kalması nedeniyle uğrayabileceği zararlardan sorumlu değildir.

4.14. Website’nin kullanımı esnasında herhangi bir nedene bağlı olarak arıza, hata ve/veya kesinti söz konusu olabilir. Müşteri’nin bu nedenlerle maruz kalabileceği zararlardan TDB sorumlu değildir.

4.15. Müşteri, işbu Sözleşmede yer alan borç ve yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda TDB’nin uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5. FİKRİ ve SINAİ HAKLAR

5.1. Website üzerinde yer alan her türlü bilgi, ticaret unvanı, işletme adı, logo, marka, lisans, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, yazılım, know-how, method, şekil, görsel, alan adı dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai haklar münhasıran TDB’ye aittir. Söz konusu fikri ve sınai hakların kullanılması, söz konusu hakka konu materyallerin değiştirilmesi, farklı bir lisana çevrilmesi, saklanması, kopyalanması, çoğaltılması ancak TDB’nin önceden vereceği yazılı izne bağlıdır.

5.2. TDB tarafından açıkça belirtilenler haricinde, Website’de yer alan herhangi bir materyalin yahut içeriğin çıktısını alamaz ve/veya karşıdan yükleyemez.

5.3. Müşteri, Website üzerinden paylaştığı her türlü fikri ve sınai hakkın kullanımı hususunda TDB’ye izin verdiğini kabul ve beyan eder.

5.4. İşbu Sözleşme ve/veya Website’nin kullanılması, TDB’ye ait fikri ve sınai hakların kullanıma izin verildiği yahut bu hakların Müşteri’ye devri anlamına gelmemektedir.

5.5. İşbu Madde 5 kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal edilmesi halinde tüm sorumluluk Müşteri’ye aittir.

6. GİZLİLİK POLİTİKASI

6.1. Müşteri’nin Website’yi ziyaret etmesi ve bu site vasıtasıyla sunulan hizmetlerden yararlanması sırasında TDB’nin elde ettiği Müşteri’ye ait bilgilerin ne şekilde korunacağı ve kullanılacağına ilişkin usul ve esaslar aşağıda yer alan hükümlere tabi olacaktır. Müşteri, TDB’nin işbu Sözleşme’nin “Gizlilik Politikası” bölümündeki hükümlerde zaman zaman yaptığı değişikliklerin Taraflar arasında kurulan hukuki ilişkinin tamamını oluşturduğunu ve bağlayıcı olduğunu ve Website’yi ziyaret etmekle ve Website vasıtasıyla sunulan hizmetlerde yararlanmayı talep etmekle işbu “Gizlilik Politikası” kapsamında belirtilen şartlara uymayı taahhüt ettiğini kabul eder.

6.2. Website’ye girilen bilgilerin güvenliği GlobalSign Veri Şifreleme (SSL) sistemi ile sağlanmakta olup üçüncü kişilerin bu bilgileri görmesi yahut bu bilgilere ulaşması mümkün değildir. Bununla birlikte, TDB Website üzerinden girilen bilgilerin %100 güvenliğini garanti etmemektedir. Bu çerçevede, Müşteri, kişisel bilgilerini ister şahsen, ister telefonla, ister Website üzerinden verirken her zaman risk bulunduğunu, hiçbir teknoloji sisteminin tamamen güvenli “kurcalama” ya da “hacker-korumalı” olmadığını, TDB’nin koruma sisteminin dışında gerçekleşen bilgisayar korsanlığı, kötü amaçlı yazılımlar ve/veya tersine mühendislik gibi yollarla koruma sisteminin etkisiz bırakılması gibi güvenlik ihlali hallerinden doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı TDB’nin hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul eder. Söz konusu sistemle sağlanan koruma e-posta vb. vasıtalarla gönderilen bilgiler bakımından geçerlilik arz etmemektedir.

6.3. TDB, yürürlükteki veri gizliliği ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde Website’yi ziyaret eden Müşteri’nin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumakta ve gerekli tedbirleri almaktadır. TDB söz konusu kişisel bilgileri sadece Website’de sunduğu hizmet ve işlemlerin gerçekleşmesi için ve işbu hizmet ve işlemlerin gerektirdiği ölçüde personeli, hizmet sağlayıcısı ve/veya çalıştığı diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşacaktır.

6.4. TDB, Müşteri’nin Website üzerinden bir başka internet sitesine link aracılığı ulaşması halinde, diğer internet sitelerinin gizlilik politikası ve uygulamasından sorumlu olmaz.

6.5. Website’de “Çerez” kullanılmaktadır. Çerezler, Website’ye giriş yapıldığı veya burada sağlanan hizmetlerden faydalanıldığı esnada girilen bilgilerin saklandığı dosyaları ifade eder. TDB, Website’nin kullanımı için gerekli olduğu ölçüde çerez kullanmakta olup söz konusu dosyalar Müşteri’nin sabit diskinde yer alan bilgilere ulaşamamaktadır.

6.6. İşbu Sözleşme kapsamındaki iş ve hizmetlerin yerine getirilebilmesi adına Müşteri, kendisi tarafından Website üzerinden paylaşılan kişisel bilgilerin,TDB tarafından üçüncü kişilerle paylaşılmasına, saklanmasına, çoğaltılmasına, aktarılmasına, anonim hale getirilmesine izin verdiğini, gerekmesi halinde söz konusu bilgilerin TDB’nin yurtdışındaki iştirakleriyle paylaşılabileceğini kabul ve beyan eder. Ayrıca söz konusu bilgiler;

6.6.1. İlgili mevzuatın getirdiği zorunluluklara uymak,

6.6.2. Yetkili idari ve adli otorite tarafından talep edilmesi, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi ve

6.6.3. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin zaruri olduğu hallerde,

de üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasına ilişkin hususlar ile Sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklar Türk Hukukuna tabidir. Sözleşmeden kaynaklanabilecek tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. DELİL SÖZLEŞMESİ

Herhangi bir uyuşmazlık halinde TDB’ye ait defter, kayıt ve her türlü diğer belge, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193’üncü maddesi çerçevesinde delil olarak kabul edilecektir.

9. DEĞİŞİKLİKLER

9.1. TDB işbu Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Söz konusu değişiklikler Website’de yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girecektir. Müşteri, Website’yi kullanmaya devam etmekle birlikte söz konusu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

9.2. TDB, dilediği zaman Website’de değişiklik yapma, burada yer alan bazı bölümleri Müşteri’nin erişimine kapama ve/veya askıya alma ya da sunulan hizmetleri tamamen kaldırma yetkisine sahiptir. Müşteri, söz konusu değişiklikleri işbu Sözleşmeye taraf olmakla birlikte peşinen kabul eder. TDB’nin ilgili hususları Müşteri’ye özel olarak bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.